دسته بندی:

نقطه عطف رسیدن به موفقیت صنعت توریسم است

شورای سیاست گزاری وهماهنگی توسعه پایدار گردشگری و صنایع دستی, نقطه عطف رسیدن به موفقیت صنعت توریسم است اولین نشست شورای سیاستگذاری و توسعه پایدار گردشگری و صنایع دستی استان ادامه خبر

منتشر شده در