نمایشگاه فرش ماشینی و لوستر و تزئینات منزل در اصفهان برپا می شود

نمایشگاه فرش ماشینی و لوستر و تزئینات منزل در اصفهان برپا می شود

نمایشگاهفرش ماشینی و لوستر و تزئینات منزل در اصفهان برپا می شود نهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و دهمین نمایشگاه لوستر و تزئینات منزل از ششم آذرماه در اصفهان برپا می شود. دنیای اسراربه نقل از اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این دو نمایشگاه که به صورت همزمان و طی چهار