دسته بندی:

حرکت‌های ما در شرایط تحریم سرآغازی برای رهایی از وابستگی است

حرکت‌های ما در شرایط تحریم سرآغازی برای رهایی از وابستگی است دنیای اسرار:جلـــــسۀ همـــــاهنگی نمایشگاه بومی‌سازی صنعت فولاد ایران با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبــــــارکه و اعــــــضای کمیــــتۀ مدیریت ادامه خبر

منتشر شده در