دسته بندی:

برگزاری دوره آموزشی اخلاق حرفه ایی در گزینش صنعت آبفا در اصفهان

برگزاری دوره آموزشی اخلاق حرفه اییدر گزینش  صنعت آبفا در اصفهان دنیای اسرار:نماینده گزینش صنعت آب و فاضلاب کشور در آبفا اصفهان گفت:همایش اخلاق حرفه ایی در گزینش با حضور ادامه خبر

منتشر شده در