برگزاری دوره آموزشی اخلاق حرفه ایی در گزینش  صنعت آبفا در اصفهان

برگزاری دوره آموزشی اخلاق حرفه ایی در گزینش صنعت آبفا در اصفهان

برگزاری دوره آموزشی اخلاق حرفه اییدر گزینش  صنعت آبفا در اصفهان دنیای اسرار:نماینده گزینش صنعت آب و فاضلاب کشور در آبفا اصفهان گفت:همایش اخلاق حرفه ایی در گزینش با حضور ۲۸ نفر از استانهای تهران ،اصفهان ،سمنان ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،خراسان رضویی ،یزد و لرستان طی دو روز در اصفهان برگزار شد. مرتضی مهاجری