دسته بندی:

بودجه ۱۹۸ میلیارد تومانی منطقه سه اصفهان در سال ۹۹/ پیرایش خیابان چهارباغ خواجو به عنوان خیابان نمونه منطقه سه

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد: بودجه ۱۹۸میلیارد تومانی منطقه سه اصفهان در سال ۹۹/ پیرایش خیابان چهارباغ خواجو به عنوان  خیابان نمونه منطقه سه مدیر منطقه سه  شهرداری ادامه خبر

منتشر شده در