دسته بندی:

حذف ۹۹ درصدی آلاینده پساب بیمارستانی با نمک‌طعام

حذف ۹۹ درصدی آلاینده پساب بیمارستانی با نمک‌طعام محققان یکی از شرکت‌های مستقر در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستگاهی را برای گندزدایی آب عرضه کردند که به گفته آنها ادامه خبر

منتشر شده در