دسته بندی:

هسته اولیه تشکیل جبهه مردمی سلامت استان در نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل شد.

از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور اکثر مردم در قالب نهادها و گروه ها تلاش خود را می کنند تا در حد توان خودشان در از بین بردن این ادامه خبر

منتشر شده در