برگزاری نخستین رویداد تداکس نوجوانان در اصفهان

برگزاری نخستین رویداد تداکس نوجوانان در اصفهان

برگزاری نخستین رویداد تداکس نوجوانان در اصفهان به گزارش دنیای اسرار:نخستین رویداد تداکس نوجوانان اصفهان ۱۶ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ در حوضخانه قلمستان برگزار می‌شود. تداکس  مجموعه ای از سخنرانی چند متفکر و نخبه و مخترع و هنرمند است که در محلی به صورت مستقل سازماندهی می شود تا ضمن دنبال کردن فلسفه TED، برای به