دیدار مدیر عامل و دبیر جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دیدار مدیر عامل و دبیر جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دیدار مدیر عامل و دبیر جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به گزارش دنیای اسرار:در این دیدار قربانی مدیر عامل جمعیت با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده برای بیماران گفت : متاسفانه به دلیل عدم همکاری پزشکان در جمع آوری اطلاعات بیماران بسیاری از