اجرای طرح نظر سنجی هوشمند از مشترکین شرکت گاز استان اصفهان

اجرای طرح نظر سنجی هوشمند از مشترکین شرکت گاز استان اصفهان

برای نخستین بار در شرکت گازاستان اصفهان؛ اجرای طرح نظر سنجی هوشمند ازمشترکین شرکت گاز استان اصفهان رییس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، از اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مشترکین این شرکت برای نخستین بار به صورت کاملاً الکترونیکی خبر داد. به گزارش دنیای اسرار، سید حسن موسوی، با اشاره به اینکه یکی از