گردشگری می تواند محور توسعه ارتباطات اصفهان و سن پترزبورگ شود

نماینده مجلس روسیه: گردشگری می تواند محور توسعه ارتباطات اصفهان و سن پترزبورگ شود نماینده مجلس قانونگذاری سن پترزبورگ روسیه گفت: گردشگری بهترین مقوله ای است که به وسیله آن ادامه خبر

منتشر شده در