گردشگری می تواند محور توسعه ارتباطات اصفهان و سن پترزبورگ شود

گردشگری می تواند محور توسعه ارتباطات اصفهان و سن پترزبورگ شود

نماینده مجلس روسیه: گردشگری می تواند محور توسعه ارتباطات اصفهان و سن پترزبورگ شود نماینده مجلس قانونگذاری سن پترزبورگ روسیه گفت: گردشگری بهترین مقوله ای است که به وسیله آن می توان ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان شهرهای اصفهان و سن پترزبورگ و در نتیجه ایران و روسیه را افزایش داد. دنیای اسرار:یوری گلادونوف روز