دانشمندان برای نخستین بار توانستند سوپریخ‌های یونی موجود در اورانوس و نپتون را در آزمایشگاه تولید کنند.

دانشمندان برای نخستین بار توانستند سوپریخ‌های یونی موجود در اورانوس و نپتون را در آزمایشگاه تولید کنند.

تولید یخ‌های نادر اورانوس و نپتون در زمین دانشمندان برای نخستین بار توانستند سوپریخ‌های یونی موجود در اورانوس و نپتون را در آزمایشگاه تولید کنند. به گزارش  دنیای اسراربه نقل از فارس، برای نخستین بار در طول تاریخ، دانشمندان قادر به تولید «سوپریخ یونی» شدند که شبیه به انواع دیگر یخ‌ها بر روی زمین نیست.