قهرمانی تیم والیبال برادران صنعت  آب وبرق استان اصفهان در سیزدهمین دوره والیبال برادران وزارت نیرو

قهرمانی تیم والیبال برادران صنعت آب وبرق استان اصفهان در سیزدهمین دوره والیبال برادران وزارت نیرو

قهرمانی تیم والیبال برادران صنعت  آب وبرق استان اصفهان در سیزدهمین دوره والیبالبرادران وزارت نیرو به گزارش دنیای ا سرار:تیم صنعت آب و  برق استان اصفهان  در سیزدهمین دوره‌ی مسابقات سراسری والیبال برادارن وزارت نیرو، موفق به کسب مقام اول کشوری شد.  دبیر اجرایی سیزدهمین دوره والیبال برادران وزارت نیرو گفت: در این دوره مسابقات