دسته بندی:

دریادار سیاری عنوان کرد تحقق ۹۵ درصد اهداف در رزمایش فدائیان حریم ولایت/ پاسخ قاطع و پشیمان کننده به دشمنان

دریادار سیاری عنوان کرد تحقق ۹۵ درصد اهداف در رزمایش فدائیان حریم ولایت/ پاسخ قاطع و پشیمان کننده به دشمنان معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه به بیش از ادامه خبر

منتشر شده در