تجلیل اوقاف از۲۱۰نفراز فعالان حوزه وقف ورسانه استان اصفهان

تجلیل اوقاف از۲۱۰نفراز فعالان حوزه وقف ورسانه استان اصفهان

در هفتمین همایش یاوران وقف، رسانه و نماز ؛ تجلیل اوقاف از۲۱۰نفراز فعالان حوزه وقف ورسانه استان اصفهان در هفتمین همایش یاوران وقف، رسانه و نماز ۲۱۰ نفر از فعالان حوزه وقف و رسانه استان اصفهان تجلیل شدند. به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار: ، مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان درهفتمین همایش یاوران