بررسی نحوه همکاری دانشگاه های ایران با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN) دردانشگاه صنعتی اصفهان

بررسی نحوه همکاری دانشگاه های ایران با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN) دردانشگاه صنعتی اصفهان

در همایشی با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم: بررسی نحوه همکاری دانشگاه های ایران با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN) دردانشگاه صنعتی اصفهان دنیای اسرار:همایش ملی بررسی همکاری دانشگاه های ایران و سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN) با هدف ارتقای سطح همکاری های علمی مشترک، پنج شنبه اول آذرماه به میزبانی