همایش ملی فرش و نیازهای معاصر در تبریز برگزار می شود

همایش ملی فرش و نیازهای معاصر در تبریز برگزار می شود

همایش ملی فرش و نیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز در آخرین روز ماه جاری برگزار می شود. همایش ملی فرش و نیازهای معاصر در تبریز برگزار می شود دنیای اسراربه نقل ا ایرنا، نیازهای معاصر فرش ایران در حوزه های طراحی و رنگبندینیازهای معاصر فرش ایران در حوزه های مواد اولیه، بافت و