پزشکی قانونی: پیکرهای تحویلی قربانیان حادثه سقوط هواپیما شناسایی شد

پایگاه خبری دنیای اسرار پزشکی قانونی: پیکرهای تحویلی قربانیان حادثه سقوط هواپیما شناسایی شد رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: تاکنون هیچ پیکر کاملی از قربانیان حادثه سقوط هواپبمای ای تی ادامه خبر

منتشر شده در