دسته بندی:

هیات منتظران شهرستان لنجان هیاتی صددرصد مردمی

موسس هیات منتظران شهرستان لنجان:۱۲ هزار بسته معیشتی و حمایتی بین۴ هزار خانواده نیازمند شهرستان لنجان توزیع خواهد شد. به گزارش دنیای اسرار:مهدی محمدی در نشست خبری خود در جمع ادامه خبر

منتشر شده در