دسته بندی:

میزبانی ایران از ۱۰ مسابقه شطرنج اوپن بین المللی در سال ۹۷

پایگاه خبری دنیای اسرار- آبادان: رییس فدراسیون شطرنج خبر داد: میزبانی ایران از ۱۰ مسابقه شطرنج اوپن بین المللی در سال ۹۷  رییس فدراسیون شطرنج گفت:این فدراسیون در سال ۹۷ ادامه خبر

منتشر شده در