ممانعت از خروج ارز با تولید ریل در ذوب آهن اصفهان

ممانعت از خروج ارز با تولید ریل در ذوب آهن اصفهان

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابستهخبرداد : ممانعت از خروج ارز با تولید ریل در ذوب آهن اصفهان به گزارش دنیای اسرار:قرارداد تولید ۱۵ هزار تن ریل با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور امسال به صورت تحویل در مقصد بسته شده و فرصت