رفع ضعف ولت خیابان کاشانی شهرستان لنجان

رفع ضعف ولت خیابان کاشانی شهرستان لنجان

رفع ضعف ولت خیابان کاشانی شهرستان لنجان به گزارش دنیای اسرار:امور برق شهرستان لنجان در آبان ماه سال جاری در راستای تکریم مشترکین و در جهت رفع ضعف ولت خیابان کاشانی با نصب یک ترانسفورماتور ۱۰۰kav و احداث ۶۰ متر شبکه کابلی فشار متوسط و ۳۰۰ متر شبکه کابل خود نگهدار موجبات رضایتمندی مشترکین را