خبرنگاران مشمول مشاغل سخت می‌شوند

خبرنگاران مشمول مشاغل سخت می‌شوند

خبرنگاران مشمول مشاغل سخت می‌شوند وزیر تعاون با اشاره به موضوع سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری، گفت: مفهوم عام خبرنگاری را مورد تاکید قرار داده ایم، این موضوع همه خبرنگاران و حتی خبرگزاری ها را نیز شامل می شود. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایمنا:، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیئت دولت در