شانزده سال فعالیت افتخار آمیز تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات منطقه اصفهان

شانزده سال فعالیت افتخار آمیز تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات منطقه اصفهان

شانزده سال فعالیت افتخار آمیز تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات منطقه اصفهان مخابرات منطقه اصفهان در راستای مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از جانبازان و معلولین از سال ۱۳۸۲ اقدام به تشکیل تیم بسکتبال با ویلچر نمود که با حمایتهای مدیران وقت تاکنون موفق به کسب عناوین متعددی گردیده و طی این ۱۶ سال به پر