تفاهم و قرارداد سالانه شهرداری برای حمایت از ۸۰ پایان نامه دانشجویی/ میزان کاربردی بودن پایان نامه ها ملاک اصلی حمایت شهرداری است

تفاهم و قرارداد سالانه شهرداری برای حمایت از ۸۰ پایان نامه دانشجویی/ میزان کاربردی بودن پایان نامه ها ملاک اصلی حمایت شهرداری است

تفاهم و قرارداد سالانه شهرداری برای حمایت از ۸۰ پایان نامه دانشجویی/ میزان کاربردی بودن پایان نامه ها ملاک اصلی حمایت شهرداری است مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی معاونت  برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان از اصلاح فرآیند ارزیابی پایان نامه های مورد حمایت شهرداری برای کاربردی تر شدن طرح ها خبر