دسته بندی:

فعالیت ۹۰ اتحادیه صنفی در شهر اصفهان

فعالیت ۹۰ اتحادیه صنفی در شهر اصفهان مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان: اکثر واحدهای صنفی شهر اصفهان در خیابان‌های اصلی قرار دارند. به گزارش ادامه خبر

منتشر شده در