دسته بندی:

مخزن ۲هزارمترمکعبی ،خط انتقال و ایستگاه پمپاژ قهجاورستان

با حضورمدیرکل امورشهری و شوراها استانداری به بهره برداری رسید مخزن ۲هزارمترمکعبی،خط انتقال و ایستگاه پمپاژ قهجاورستان به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:با ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

افتتاح ایستگاه پمپاژ کمکی شماره ۲ اردستان و بهره برداری از چاه جدید زواره

با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صورت گرفت: افتتاح ایستگاه پمپاژ کمکی شماره ۲اردستان و بهره برداری از چاه جدید زواره دنیای اسرار:معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب ادامه خبر

منتشر شده در