بومی سازی والوهای چدنی در شرکت

بومی سازی والوهای چدنی در شرکت

بومی سازی والوهای چدنی در شرکت دنیای اسرار:با توجه به گستردگی فضای سبز شرکت و اهمیت نگهداری، حفاظت و آبیاری بهینه این منطقه و هزینه بر بودن برخی تجهیزات کارکنان مدیریت امور اجرایی خدمات اقدام به بومی سازی والوهای چدنی نمودند . به همین منظور با غلامعلی خاشعی شاغل در مدیریت امور اجرایی خدمات گفتگویی