دسته بندی:

درنخستین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد هیچ دارویی جایگزین موادمخدر نمی شود

رئیس سازمان بهزیستی کشور: درنخستین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد کشور هیچ دارویی جایگزین موادمخدر  نمی شود  نخستین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیادمبتنی بر تدوام درمان در کشور ادامه خبر

منتشر شده در