دسته بندی:

مدیریت اقتضایی بیشتر از آنکه یک سبک باشد می تواند یک فرهنگ باشد

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیریت اقتضایی بیشتر از آنکه یک سبک باشد می تواند یک فرهنگ باشد کارشناس ارشد مدیریت و امور فرهنگی به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار- اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در