دسته بندی:

کاهش تلفات شبکه توزیع برق اصفهان به کمتر از ۹.۷ درصد

در مراسم افتتاحیه پویش هر هفته الف، ب ایران، شرکت توزیع برق اصفهان در پنج شاخص برنامه تحول دیجیتال صنعت برق در جایگاه خوبی قرار گرفت و در توسعه خدمات ادامه خبر

منتشر شده در