کاهش تلفات شبکه توزیع برق اصفهان به کمتر از ۹.۷ درصد

کاهش تلفات شبکه توزیع برق اصفهان به کمتر از ۹.۷ درصد

در مراسم افتتاحیه پویش هر هفته الف، ب ایران، شرکت توزیع برق اصفهان در پنج شاخص برنامه تحول دیجیتال صنعت برق در جایگاه خوبی قرار گرفت و در توسعه خدمات غیرحضوری، هوشمندسازی مراکز اتفاقات (طرح هما)، توسعه خدمات غیر حضوری، کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۹.۷ درصد، راه اندازی مرکز ملی پایش