بانک ها ۳۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۷ ماه پرداخت کردند

بانک ها ۳۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۷ ماه پرداخت کردند

بانک ها ۳۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۷ ماه پرداخت کردن دنیای اسراربه نقل بانک مرکزی:شبکه بانکی کشور در هفت ماهه امسال بیش از سه تریلیون و ۵۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخته که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۴۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال یعنی معادل ۱۴٫۲ درصد