دسته بندی:

با بسیجاندن تمامی ظرفیت ها در سه حوزه دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها؛ بیداری اقتصادی را رقم بزنیم

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان: با بسیجاندن تمامی ظرفیت ها در سه حوزه دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها؛ بیداری اقتصادی را رقم بزنیم به گزارش دنیای اسرار:دردومین نشست خبری رئیس ادامه خبر

منتشر شده در