دسته بندی:

مشترکین خوش مصرف خانگی با رعایت الگوی مصرف پاداش دریافت می کنند

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان اعلام کرد: مشترکین خوش مصرف خانگی با رعایت  الگوی مصرف پاداش دریافت می کنند. به گزارش دنیای اسرار:وی با تشریح برنامه ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

شرط لازم برای دریافت ۲۰ ساعت برق رایگان توسط کشاورزان اصفهانی

شرط لازم برای دریافت ۲۰ ساعت برق رایگان توسط کشاورزان اصفهانی شرکت توزیع برق استان اصفهان: شرط لازم برای دریافت ۲۰ ساعت برق رایگان توسط کشاورزان اصفهانی مدیر روابط عمومی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

شرایط تامین برق مشاغل جایگزین در شرق اصفهان تامین شد

به گزارش دنیای اسرار:در راستای کمک به کشاورزان شرق اصفهان که از خشکسالی سالهای گذشته آسیب دیدند شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با احداث ۳۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط با ادامه خبر

منتشر شده در