برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری مهارتهای فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضلاب در استان اصفهان

برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری مهارتهای فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضلاب در استان اصفهان

برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری مهارتهای فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضلاب در استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: اولین دوره مسابقات کشوری مهارتهای فنی و تخصصی شرکتهای آب و فاضلاب در سطح کشور در ۵ محور مورد ارزیابی قرار می گیرد. ناصر اکبری