دسته بندی:

برگزاری کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران ، حرکتی بسوی خلاقیت ونوآوری

پایگاه خبری دنیای اسرار-اصفهان: برگزاری کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران ، حرکتی بسوی خلاقیت ونوآوری    امروزه روابط عمومی هنریست آمیخته با علم،تجربه وجوهره مدیریت فردی که میبایست ادامه خبر

منتشر شده در