۵۰ سال دیگر زاینده رود پر از گل و لای خواهد شد

۵۰ سال دیگر زاینده رود پر از گل و لای خواهد شد

پایگاه خبری دنیای اسرار اصفهان – پدر علم کویر شناسی ایران گفت: ۵۰ تا ۶۰ سال دیگر به دلیل عدم شست و شوی هیدرولوژیک رودخانه، از زاینده رود تنها یک رودخانه پر از گل و لای برجای خواهند ماند. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:پرویز کردوانی  اظهار داشت: عدم شست و شوی هیدرولوژیک