ضرورت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی

ضرورت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در آستانه فرا رسیدن سرما تاکید کرد؛ ضرورت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی سید مصطفی علوی در آستانه فرا رسیدن سرما بر رعایت نکات ایمنی و مدیریت در مصرف گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: هر سال با آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، برخی از