فضاهای شهری باید هنری باشد/ نقش پررنگ شهرها در تحقق اقتصاد خلاق

فضاهای شهری باید هنری باشد/ نقش پررنگ شهرها در تحقق اقتصاد خلاق

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی: فضاهای شهریباید هنری باشد/ نقش پررنگ شهرها در تحقق اقتصاد خلاق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی گفت: فضاهای شهری باید هنری باشد و جاذبه هایی در شهرها ایجاد کنیم تا گردشگر ماندگاری بیشتری در شهرها داشته باشد. به گزارش دنیای اسراربه نقل