گزارش تصویری کسب یازده مدال وهشت گواهی شایسته تقدیر درمسابقات جهانی کره جنوبی واندونزی

گزارش تصویری کسب یازده مدال وهشت گواهی شایسته تقدیر درمسابقات جهانی کره جنوبی واندونزی

به گزارش دنیای اسرار:کسب یازده مدال وهشت گواهی شایسته تقدیر درمسابقات جهانی کره جنوبی واندونزی توسط دانش آموزان مجتمع فرهنگی،آموزشی وتحقیقاتی دکتر محمد شفیعی . عکاس:احسان مهدی حسین آبادی