دسته بندی:

صادرات فولاد هرمزگان افتخاری برای کشور است

صادرات فولاد هرمزگان افتخاری برای کشور است به گزارش دنیا ی اسرار:ابوالفضل اکبرپور، مدیرکل گمرک شهید رجایی و ناظر گمرکات استان هرمزگان، از شرکت فولاد هرمزگان و فرایند تولید تختال ادامه خبر

منتشر شده در