گویندگان و مجریان اصفهانی در جشنواره کودک فرصت طنازی نداشتند/ جای خالی ادبیات کهن ایران در برنامه های جنبی جشنواره کودک

گویندگان و مجریان اصفهانی در جشنواره کودک فرصت طنازی نداشتند/ جای خالی ادبیات کهن ایران در برنامه های جنبی جشنواره کودک

گویندگان و مجریان اصفهانی در جشنواره کودک فرصت طنازی نداشتند/ جای خالی ادبیات کهن ایران در برنامه های جنبی جشنواره کودک به گزارش دنیای اسرار: شهره باقری –  اصفهان در چهار دوره تاریخی پایتخت ایران زمین و خواستگاه فرهنگ و هنر و در زمینه تئاتر و موسیقی صاحب مکتب بوده است. شهر اصفهان و مردم