دسته بندی:

بازدید مدیرعامل شرکت از کارگاه تولید ماسک های استریلیزه

به گزارش دنیا ی اسرار:مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت از کارگاه تولید ماسک سه لایه استریلیزه که مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است شنبه ادامه خبر

منتشر شده در