دسته بندی:

واحد سیمای اصفهان جایگاه مناسبی درکشور ندارد /مخالف آنتن فروشی هستیم

مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان:  واحد سیمای اصفهان جایگاه مناسبی درکشور ندارد /مخالف آنتن فروشی هستیم  مدیرکل صدا و سیمای اصفهان گفت: در رتبه بندی های کشور، واحد سیمای ادامه خبر

منتشر شده در