دسته بندی:

مجموعه بازیافت لنجان یکی از افتخارات این شهرستان است

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان اصفهان: زمانی که هنوز در اصفهان تفکیک پسماند در مبدا وجود نداشت در شهرستان لنجان این مهم شروع شده بود. به گزارش ادامه خبر

منتشر شده در