دسته بندی:

طراحی و تولید ورق‌های ویژۀ خطوط انتقال آب خلیج فارس

طراحی و تولید ورق‌های ویژۀ خطوط انتقال آب خلیج فارس رئیس واحد تروپروسس فولاد مبارکه از طراحی و تولید ورق‌های ویـــــــژه خطــــــوط انتقــــــال آب خلیج‌فارس (گرید API X65) در این شرکت ادامه خبر

منتشر شده در