دسته بندی:

اولین دوره مسابقات قرآنی جامعه معلولان خمینی شهردر موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) برگزار شد.

اولین دوره مسابقات قرآنی جامعه معلولان خمینی شهر در روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه به همت موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) و با همکاری اداره بهزیستی و کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان ادامه خبر

منتشر شده در