اولین دوره مسابقات قرآنی جامعه معلولان خمینی شهردر موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) برگزار شد.

اولین دوره مسابقات قرآنی جامعه معلولان خمینی شهردر موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) برگزار شد.

اولین دوره مسابقات قرآنی جامعه معلولان خمینی شهر در روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه به همت موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) و با همکاری اداره بهزیستی و کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان خمینی شهر در موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) برگزار شد.این دور از مسابقات ویژه معلوان در دو بخش برادران و خواهران و در چهار رشته اذان، حفظ،