دسته بندی:

لباس عاشورایی با هویت دینی وفرهنگی

به گزارش دنیای اسرار:دکتر بهزاد رضایی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان که به علت جلسه ای خارج از اصفهان حضور داشتنددر آیین اختتامیه  نخستین رویداد لباس عاشورایی ،با ارسال ادامه خبر

منتشر شده در