لباس عاشورایی با هویت دینی وفرهنگی

لباس عاشورایی با هویت دینی وفرهنگی

به گزارش دنیای اسرار:دکتر بهزاد رضایی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان که به علت جلسه ای خارج از اصفهان حضور داشتنددر آیین اختتامیه  نخستین رویداد لباس عاشورایی ،با ارسال کلیپی از اداره کل فرهنگ ارشاداسلامی  و سازمان فرهنگی تفریحی وورزشی شهرداری اصفهان تقدیر نموده و گفت: این رویداد با دو هدف بسیار بزرگ برگزار