دسته بندی:

ارائه ۲۲ خدمت به شهروندان در شرکت گاز از طریق فضای مجازی و دولت الکترونیک

درنشست خبری مشترک مدیران عامل شرکت توزیع برق و شرکت گاز استان اصفهان مطرح شد ارائه ۲۲ خدمت به شهروندان در شرکت گاز از طریق فضای مجازی و دولت الکترونیک ادامه خبر

منتشر شده در